Home -> 2010 Chevrolet-TV Satisfaction(The first)-> Winners Lists
2010 Chevrolet-TV Satisfaction
Winners Lists
AwardsWinners Lists
TV series year outstanding achievement awardTang Guoqiang,Jiang Wenli
Chinese TV best directorZhang Li
Chinese TV best actorSun Honglei
Chinese TV best actressYao Chen
Chinese TV best supporting actorZu Feng
Chinese TV best supporting actressWang Jing
Best cross-border leap artistPeter Ho
Chinese TV best writersWang Liping
The best song of the singerHan Lei
Modern revolution class best actorZhang Guoqiang
Modern revolution class best actressKe Lan
Idol drama of best actrorLi Guangjie
Idol drama of best actressZuo Xiaoqing
Legend class best actorHu Ge
Legend class best actressZhou Yang
Love class best actor
Love class best actressChen Shu
A comedy best actorGao Yalin
A comedy best actressYan Ni
The costume class best actorHou Yong
The costume class best actressYuan Li
Urban category best actorZhang Jiayi
Urban category best actressJoe
Rural class best actorLiu Xiaoguang
Rural class best actressYu Yuexian
China's TV series satisfaction survey in the firstLatent
The best TV series of countryCountry love story
The best TV series of images inspiringMy youth who advocate
The best TV series of modern revolutionMy brother called ShunLiu
The best TV series of legendMyth
The best TV series of ancient costumeThree Kingdoms
Urban category best drama seriesThe beautiful daughter-in-law era
The best TV series of loveI am a tree grass
The best TV series of major revolutionLiberation
people's favorite film starBai Bing,Che Yongli,Fu Dalong,Gao Baobao,Jiang Wu,Jin Qiaoqiao,Liu Xiaofeng,Ma Yi,Sha Yi,Shi Yao,Wang Yajie,Xiao Shenyang,Yan Bingyan,Yao Qianyu,Zhang Guangbei,Fan Bingbing,邝文珣
Contact Us | Old artists Fund | Global Partners Copyright © 2011 huadingjiang.com All rights reserved